• Shporta e Blerjeve është bosh!

Jeta në këtë botë është e pasigurt dhe përplot rreziqe. Kalojmë përmes periudhave ndërruese dhe alternative të lumturisë dhe pikëllimit, fuqisë dhe dobësimit, pasurisë dhe varfërisë, shëndetit dhe sëmundjes e kështu me radhë. Besimtari i vërtetë është ai i cili e mbanë stabil nivelin e imanit ( besimit ) gjatë lëkundjeve dhe luhatjeve të kësaj bote. Ai vazhdon ta kujtoj Allahun dhe t’ia atribojë begatitë dhe të mirat Atij, dhe të kthehet nga Ai me nënshtrim, duke kërkuar lehtësim nga sëmundja e tij. Thotë Allahu Fuqiplotë: ‘‘ Të cilët, kur i godet ndonjë e pakëndshme thonë: „ Ne jemi të Allahut dhe ne vetëm te Ai kthehemi!„ Të tillët janë ata që kanë bekime prej Zotit të tyre dhe mëshirë dhe të tillët janë ata të udhëzuarit, ( El-Bekare: 156-157 )

Suhejbi r.a. transmeto se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: „Me të vërtetë është e habitshme çështja e besimtarit! Gjithmonë është në të mirë të tij, dhe kjo mirësi nuk është për askënd tjetër përpos besimtarit. Në rast se begatohet me mirësi, ai është mirënjohës dhe kjo është e mirë për të, dhe në rast se goditet me ndonjë vështirësi, ai bën durim dhe kjo është më e mirë për të.„

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good