• Shporta e Blerjeve është bosh!

Komentimi i Librit të Teuhidit, pajisur me shpjegimet e Suljeman Ali Shejkh dhe Abdurahman Ali Shejkh

Komentimi i Librit të Teuhidit, pajisur me shpjegimet e Suljeman Ali Shejkh dhe Abdurahman Ali Shejkh

  • 2,500Lekë

    Shtëpia Botuese: PRIVAT
  • ISBN:
  • Numri i Fletëve: 670

Në këtë koment:
• Trajtohet gjerësisht teuhidi i Allahut të Lartësuar, që është tema më e rëndësishme e fesë islame.
• Shtjellohen Teuhidi rububije, teuhidi esma ue sifat dhe teuhidi uluhije.
• Pjesën kryesore e zë shpjegimi i teuhidit të ibadetit (adhurimit), i cili është thelbi i librave hyinorë, qëllimi i dërgimit të profetëve dhe urtësia e krijimit të xhinëve dhe njerëzve, duke i dhënë rendësi shpjegimit të ibadeteve të zemrës dhe veçimit të tyre, për Allahun e Lartësuar.
• Sqarohet shirku në rububije, në uluhije dhe në esma ue sitat.
• Shpjegohen gjerësisht llojet e ndryshme të shirkut të madh.
• Sqarohen mirë format e shumta të shirkut të vogël.
• Ndahen qartë rastet që janë shirk i madh nga ato që janë shirk i vogël.
• Shtjellohen çështjet në të cilat ka nevojë të dallohen rastet që janë shirk nga ato që nuk janë shirk.
• Sqarohen rrugët që çojnë në shirk dhe mënyrat e mbrojtjes së pozitës së teuhidit.
• Ndiqet metoda e dijetarëve të hadithit, duke argumentuar me Kuran Sunet dhe dëshmitë e selefëve, ndryshe nga metoda e kelamistëve të cilët bazohen në arsyetimet e tyre të ndërlikuara dhe shpeshherë të pavlera.
• Shpjegohet gjerësisht besimi i "ehli sunet-it' në emrat dhe cilësitë e Allahut, si dhe në kaderin e Tij.
• Shpesh përmenden edhe urtësi të Allahut të Lartësuar.
• Citohen shpjegimet e dijetarëve, çka tregon qëndrimin unanim të umetit në çështjet e teuhidit.
• Sqarohen paqartësitë që ngjallin sektet e sufizmit mbi çështjet
e teuhidit.
• Mënjanohen pështjellimet e atyre që e teprojnë në tekfir.
• Ndonëse nuk ndeshim renditjen e nje enciklopedie, por duket si një vepër që përfshin çështjet e akides islame.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good