• Shporta e Blerjeve është bosh!

"Besimtarë janë vetëm ata që i besuan All-llahut dhe të Dërguarit të Tij..."

"...Le të ruhen ata që kundërshtojnë rrugën e tij (të të Dërguarit) se ata do t'i zërë ndonjë telashe, ose do t'i godasë dënimi i idhët"
(Nur, 62-63).

Kjo përmbledhje, përveç faktit që prezanton një gjerdan prej afër dymijë hadithesh të përcjella përmes rrugësh të ndryshme, paraqet një prerje të shkurtër historike të paraqitjes dhe zhvillimit të hadithit në kuadër të shkencës së hadithit, duke filluar nga thë- niet individuale deri te përmbledhjet e shumta, vargut të të cila ve ia bashkangjesim edhe këtë përzgjedhje të përkthyer në gjuhën shqipe. Në përpjekjet tona për të përcaktuar pikësynimin dhe funksio- nin e Sunnetit të Pejgamberit (El-Hadith ose El-Akvalë, sidomos duhet kundruar se cilat janë mundësitë për rivendosjen aktive të Sunnetit në jetën e gjithëmbarshme të muslimanëve të mbarë botës, për të cilën do të përpiqemi të përgjigjemi në kuadër të këtij shë-

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good