• Shporta e Blerjeve është bosh!

Dominimi i materializimit të pastër, anekënd botës, ka rezultuar në shumë probleme psikologjike dhe të sjelljes për biznesmenët. Disa nga këto probleme janë si pasojë e mungesës së parimeve, moralit dhe idealeve të tyre. Shumë probleme janë shfaqur; ligjet dhe rregulloret kanë dështuar të gjejnë ndonjë solucion për to. Shumë teoricienë biznesi e theksojnë rëndësinë e sjelljeve morale dhe domosdoshmërinë e tyre për ta zhvilluar kodin etik. Me biznesmenë të cilët veprojnë në përputhje me një kod të tillë, transaksionet biznesore do të bëhen etikë. Stimujt dhe kufizimet do t’i bashkëngjiten këtij kodi, ashtu që të garantojnë implementimin e tij. “Mos i thyeni marrëveshjet të cilat i keni nënshkruar me dikë, derisa marrëveshja vetë të përfundojë.” (Tirmidhiu) “Pasha njeriun dhe Atë që e krijoi atë! Dhe ia mësoi se cilat janë të këqijat dhe të mirat e tij. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten. E ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten.” (Esh-Shems:7-10)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good