• Shporta e Blerjeve është bosh!

Pejgamberi salallahu alejhi ve selem, na ka mësuar këtë fe në tërsi dhe na i ka sqaruar edhe bazat, edhe degëzimet e saja, është e pamundëshme që Pejgamberi salallahu alejhi ve selem të mos e ketë mësuar umetin e vet për teuhidin:

Ndër temat e tjera në këtë libër do te lexoni:
Besimi në meleke, Besimi në librat e zbritura, Besimi në Kuran dhe veçorit e tij, Besimi në Pejgamberë, Besimi në diten e fundit, Besimi në kadan dhe kaderin (Caktimin e Allahut), Islami, Imani dhe Ihsani, Islami, Imani, shtyllat e tij dhe sqarim i gjykimit per ate qe ben gjynah te madh, Ihsani, Lidhja mes Islamit, Imanit dhe Ihsanit, Kalifet e drejte, Dhjete te pergezuarit qe do te hyne ne Xhenet, Detyrimet ndaj udheheqesve muslimane, ndaj muslimaneve ne pegjithesi dhe detyrimi per te mos u ndare nga Xhemati musliman, Detyrimi ndaj liderëve muslimane, Qortimi i përarjeve dhe kundërshtive etj. Besimi tek Allahu është baza më e rëndësishme e imanit. Është baza me pozitë më madhështore dhe me vlerë më të lartë. Ajo është bazë e të gjitha bazave, është themel i ndërtimit të imanit, esenca e ekzistimit të tij, kurse bazat e tjera vijnë si degëzim i kësaj baze, kthehen tek ajo dhe ndërtohen mbi të. Besimi tek Allahu është besim se Ai është i Vetëm, si në zotërimin e Tij, si në meritën për adhurim, si dhe në Emrat dhe Cilësitë e Tij. Këto janë tri baza mbi të cilat ndërtohet besimi tek Allahu, madje feja islame e pastër quhet monoteiste (Teuhid), pikërisht për atë se ndërtohet mbi besimin se Allahu është i Vetëm në sundimin dhe veprat e Tij në të cilat nuk ka ortak, është i vetëm në Qenien, në Emrat dhe Cilësitë e Tij, në të cilat nuk ka të barabartë dhe është i Vetëm në meritën që të adhurohet, e nuk ka rival në të.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good