• Shporta e Blerjeve është bosh!

 Dijetari i mirenjohur islam Shemsuddin Ebu Abdullah, Muhammed ibn Ebi Bekr ibn Ejub ibn Sa'd ibn Hariz ez-Zer'i ed-Dimeshki, i njohur me shume si Ibn Kajjim el-Xhevzijje, u lind ne Damask ne vitin 691 h. ndersa vdiq po ashtu ne Damask ne vitin 751. •• .• U be i njohur me emrin Ibn Kajjim el-Xhevzijje, sipas Medresese "El-Xhevzue te cilen e kishte ndertuar Muhjiddin ibn Hafidh el-Xhevzijje. mbikeqyres i se ciles ishte babai i tij. Ibn Kajjimi ishte nxenes i shejhul Islam Ibn Tejmijje, te cilin e kishte shocieruar per nje kohe shume te gjate, madje edhe ne burg. Keta dy dijetare gene burgosur per shkak te shfaqjes haptazi te pakenaqesise ndaj veprimeve te pushtetareve te atehershem, meqe me ngulm mbronin pozicionet dhe gendrimet e Alcides se Ehli Sunnetit, kundruall. devijimeve qe po i benin akides se shendoshe, disa nga sektet dhe grupacionet filozofike. Pas vdekjes ne burg te Ibn Tejmijjes, Ibn Kajjimi vazhdoi to trasonte rrugen e mesuesit te vet, me zell e perkushtim. Ibn Rexheb El-Hanbeliu per Ibn Kajjimin kishte thene: "Nuk kam pare kurre njeri si ky, nuk kam takuar njeri me te dijshem se ky ne te kuptuarit e kuptimeve kuranore, te sqarimit te Sunnetit dhe te dispozitave te besimit. Ky dijetar i nderuar, la pas vetes 98 vepra madheshtore, te cilat i ka cekur dijetari Beker Ebu Zejd ne vepren e tij: "Ibn Kajjim el-Xhevziffe — jeta, &gjurmet dhe veprat e tij ". Fatkeqesisht, nga ky thesar i Ibn Kajjimit, sot ne duart tona gjenden vetem 32 vepra, nder te cilat spikasin: "Zadul Me 'ad fi hedji hajrul ibad" "El-Vabil es-Sajjib fil Kelimi et-raj:jib" "El-Dau ve-d-devau" "Redvatul muhibbin ye muz 'hetul mushtakun" "Xhelau-1 efham" "Hadil ervah ila biladil efrah" "I'lamul muvekki'ine an rabbil alemin" "Igathetul lehfan min mesaidi-sh-shejtan" "Bedaiul fevaid" "Es-Salatu ye ahkamuha ye hukmu tarikiha" "Xhevab fi Sijegi-1 hamd" 


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good