• Shporta e Blerjeve është bosh!

Shejh Silmi, njeri nga shejhet bashkekohor,  konsideron qe daiu ose ai i cili kerkon dituri dhe te ngjashmit me te, nuk do to duhej te jap fetva, te  dale perpara njerezve si njeri i ditur dhe to flet mbi rregullat e fesb, nese nuk e ka lexuar, studivar, mbizotbruar dhe kuptuar ate qe eshte ne "Bulugul meram", sepse ai eshte theme) i diturise sheriatike to bazuar mbi argumente. Nga kbto fjale, si dhe nga to pbrmendurat me pare, kuptohet se sa me rendesi eshte qe nje mysliman, i cili deshiron qe fenb e vete ta bazojb mbi argumentet ordinere, t'i qaset studimit to kbtij libri. Dijetaret e ketij ummeti kane bere perpjekje te medha, qe t'i mblidhnin ne nje vend hadithet ! Baze, mbi te cilat jane themeluar rregullat e kesaj feje, me cka mua dhe ty, i nderuari vella (moter), na kane lehtesuar rrugen deri te kenaqesia e Allahut ne studimin dhe zbatimin e Sunnetit ne praktike. Mr. Zijad Lakic Vepra "Bulugul meram" eshte njera nga veprat me te rendesishme mbi hadithin. Permban rreth 1500 hadithe, te cilat ne to vertete paraqesin argumentet e dijetareve Islam per qendrimet e tyre ne te  gjithe kapitujt e fikhut.


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good