• Shporta e Blerjeve është bosh!

Në kohën e sotme, çdo kush ka mbetur i hutuar duke parë nëpër biblioteka dhe faqe interneti mendime e shpifje nga më të ndryshmet për ndodhitë e së ardhmes. Ata që kanë nxjerrë lloj-lloj pretendimesh, mbështeten gjoja, në ajete dhe hadithe, të cilat tregojnë për ngjarjet që do të vijnë dhe që lidhen me shenjat e Kijametit. Në këtë libër sqarohen dhe shpjegohen shenjat e Kiametit, domëthënia dhe kuptimi i tyre.

Përmbajtja e librit: Rregulla për të kuptuarit dhe të vepruarit me shenjat e Kijametit, Mjaftueshmëria e teksteve të Kur’anit dhe Sunetit të saktë për argumentim, Shenjat e vogla, Shenjat që kanë ndodhur, Shenja të cilan nuk kanë ndodhur akoma, Shenjat e vogla të Kijametit, Dërgimi i Profetit tonë, Muhamedit a.s., Vdekja e Pejgamberit Muhamed s.a., Çarja e Hënës, Vdekja e Sahabëve të nderuar, Çlirimi i Bejtul Makdis – Shtëpisë së Shenjtë dhe Kudsit, Shfaqja e epidemisë së murtajës, Shfaqja e sprovave të shumëllojshme, Shfaqja e kanaleve satelitore, Lajmërimi i Pejgamberit a.s. për betejën e Safinit, Shfaqja e Khauarixhëve, Paraqitja e gënjeshtarëve të cilët pretendojnë profecinë, Përhapja e rendit dhe sigurisë, Shfaqja e zjarrit të Hixhazit, Luftimi i Turqve,  Paraqitja e mizorëve që do t’i rrahin njerëzit me kamxhik, Vrasjet e shumta, Humbja e amanetit dhe ngritja e tij prej zemrave të njerëzve, Ndjekja e traditave të popujve të mëparshëm, Robëresha do të lindë zonjën e saj, Paraqitja e grave të veshura të zhveshura – lakuriqësia te gratë, Barinjtë e varfër këmbëzbathur garojnë në ndërtimin e banesave të larta, Selami do të jetë vetëm për atë që njeh, Përhapja e tregtisë, etj..

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good