• Shporta e Blerjeve është bosh!

Në këtë vepër janë përmbledhur shumë këshilla dhe udhëzime të mbështetura në mësimet kuranore dhe në sunetin e të Dërguarit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), të cilat janë pranuar shumë mirë tek lexuesit.

Përmbajtja:

Cilët janë tre themelet të cilët duhet t'i dijë një musliman?

Kush është Zoti yt?

Çka do të thotë Zot?

Si e njeh Zotin tënd?

Cila është feja jote?

Në çka bazohet Islami?

Çështë besimi (imani)?

Ç'është Ihsani?

Cili është i Dërguari yt?

Në cilët ajete kuranore përmendet profecia, e në cilat lajmëtarësi (nebijllëku) i Muhamedit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të)?

Cila është mrekullia më e madhe e të Dërguarit (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të)?

Cila është dëshmia se Muhamedi (paqjn dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të) është i Dërguar i Allahut?

Cili është argumenti se Muhamedi (paqja dhe mëshira eAllahut qoftë mbi të) është i Dërguar?

Me çfarë qëllimi Allahu i Lartësuar dërgoi Muhamedin (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të)?

Cili është dallimi mes Teuhidit Uluhije dhe Teuhidit Rububije?

Cilat mënyra dhe forma të adhurimit i takojnë vetëm Allahut të Lartësuar?

Cili është argumenti për pyetjen e lartshënuar?

Cila është gjëja e parë të cilën Allahu i Lartësuar na e ka obliguar?

Cila është lidhja më e fortë që nuk mund të shkëputet?

Cili është kuptimi i "negacionit" dhe "pohimit"?

Cili është argumenti për pyetjen e lartshënuar?

Sa lloje të tagutëve ekzistojnë?

Cili është akti më i madh i adhurimit pas shehadetit?

A do t'i ringjallë Allahu i Lartësuar krijesat pas vdekjes, a do t'i gjykojë për veprat e tyre të mira dhe të këqija dhe a do t'i fusë në Xhenet ata që respektuan Allahun, ndërsa jobesimtarët dhe politeistët në Xhehenem?

Cili është vendimi për atë që ther kurban për tjetër kënd përveç Allahut?

Cilët janë llojet e shirkut (politeizmit)?

Cilat lloje të hipokrizisë (nifakut) ekzistojnë dhe çfarë domethënie kanë?

Cila është shkalla e dytë e Islamit?

Sa pjesë të imanit ekzistojnë?

Sa shtylla të imanit ekzistojnë?

Cila është shkalla e tretë e Islamit?

A do të japin llogari njerëzit për veprat e tyre pas ringjalljes në Ditën e Gjykimit?

Cili është vendimi për atë që nuk beson në ringjallje në Ditën e Gjykimit?

A ka ekzistuar ndonjë Umet (bashkësi e njerëzve, shoqërisë ose sistem), e të mos u jetë dërguar i Dërguar që t'i thërrasë në adhurim të Allahut të Lartësuar dhe në mohim të tagutit?

Sa lloje të teuhidit ekzistojnë?

Çfarë duhet të bëj kur Allahu i Lartësuar të më obligojë me ndonjë urdhër?

Nëse muslimani di që Allahu i Lartësuar është i kënaqur me Teuhidin, ndërsa ka ndaluar shirkun, vallë hapat e lartshënuar nga Pyetja 41 do të shërbejnë në favor të tij? Cila është domethënin e kufrit dhe cilat janë llojet e tij?

Çka do të thotë shirk dhe cilët janë llojet e tij?

Ç'është dallimi mes Kaderit dhe Kadasë?

Vallë, e gjithë ajo që ndodhë me vendimin hyjnor, qoftë e mirë apo e keqe është nga Allahu i Lartësuar?

Cili është kuptimi i fjalës "La ilahe ilallah"?

Cilin lloj të Teuhidit Allahu ua ka urdhëruar robërve të Tij para namazit dhe agjërimit?

Cili është më i mirë, njeriu i varfër që durueshëm toleron mjerimin e tij ose njeriu i pasur i cili i është mirënjohës Allahut?

Çfarë do të më këshillonit?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good