• Shporta e Blerjeve është bosh!

Të thërrasësh në fenë e Allahut xh.sh. është puna më e mirë dhe vepër e profetëve. Andaj jo të gjithë, pamvarsisht dëshirës së mirë që mund të kenë, mund ta bëjnë këtë. Allahu xh.xh. në kuranin famëlartë thotë: “‎”Thuaj: “Kjo është rruga ime, e vënë në fakte të qarta, e që unë thërras te All-llahu, unë dhe ai që vjen pas meje. Larg të metave është All-llahu, e unë nuk jam nga idhujtarët.” (Jusuf, 108) ” prandaj për të gjithë ata hoxhallarë dhe njerëz të davetit që në xhamitë , fshatrat dhe qytetet e tyre, angazhohen me cështjen e davetit patjetër që kanë nevojë për këtë libër. Ky libër trajton katër çështje tepër madhore të thirrjes islame dhe kush i kupton mirë dhe i përdor ato , Allahu xh.xh. do ti japë sukses. Ato janë:

1- Tematika e thirrjes ( që është feja islame)
2- Thirrësi
3- I thirruri ( që janë njerëzit e thjeshtë)
4- Dhe mjetet e thirrjes.

Ky libër është akoma edhe më i vlefshëm për ata hoxhallarë dhe thirrësa që punojnë në perëndim. Lus allahun xh.xh. që të na japë sukses.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good