• Shporta e Blerjeve është bosh!

Adhurimi nuk është një çështje dytësore në jetë. Në të vërtetë ai është parimi i parë, për të cilin All-llahu i Madhërishëm zbriti librat hyjnorë dhe dërgoi profetët me qëllim që t’i ftojë njerëzit drejt Tij dhe për t’i i Tij dhe për t’i përkujtuar, nëse harrojnë apo devijojnë.

Për këtë arsye All-llahu i Madhërishëm Madhërishëm iu drejtua profetit të Tij duke i thënë:

“Ne nuk dërguam asnjë të dërguar para teje e të mos i kemi shpallur atij se: Nuk ka tjetër përveç Meje, pra më adhuroni!”

(El-Enbija: 25)

All-llahu i Madhërishëm e përforcoi këtë realitet edhe me përmbylljen e shpalljeve, me Kur’anin famëlartë, me përmbylljen e mesazhit me anë të Islamit dhe të profecive me anë të Muhammedit (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem). Këtë gjë Ai e shpalli në librin e Tij të përjetshëm, në të cilin thuhet, se qëllimi i krijimit të njerëzve është, që të njohin Zotin e tyre dhe ta adhurojnë atë.

Ky është edhe sekreti i krijimit të këtyre krijesave që flasin, mendojnë dhe dëshirojnë:

“Unë nuk i krijova xhinët dhe njerëzit për tjetër, por vetëm që të më adhurojnë. Unë nuk kërkoj prej tyre ndonjë furnizim e as nuk dëshiroj të më ushqejnë ata.”

(Edh-Dharijat: 56-57)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good