• Shporta e Blerjeve është bosh!

“Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit ‘’ Lexuesi në këtë libër do të hasë atë që është thelbësore, e cila ngjall kureshtjen e tij për të ditur më shumë rreth këtyre sureve: emrin, shkakun e zbritjes, kuptimin e ajeteve- që është zemra e studimit dhe ajo që ne duhet të marrim- mësimet dhe mesazhet nga këto kaptina kur’anore.

Punimi në fjalë është një përmbledhje e brendësisë së mbi pesëmbëdhjetë librave të tefsirit. Jemi munduar t’i sjellim lexuesit tematikën dhe analizën e këtyre kaptinave që ta ketë më të lehtë për të krijuar një kuptim më të qartë për atë që përcjellin këto kaptina dhe që më pas ta ketë më të lehtë që edhe gjatë namazit të jetë më i përkushtuar.

“Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur’anit ‘’ Lexuesi në këtë libër do të hasë atë që është thelbësore, e cila ngjall kureshtjen e tij për të ditur më shumë rreth këtyre sureve: emrin, shkakun e zbritjes, kuptimin e ajeteve- që është zemra e studimit dhe ajo që ne duhet të marrim- mësimet dhe mesazhet nga këto kaptina kur’anore.

Punimi në fjalë është një përmbledhje e brendësisë së mbi pesëmbëdhjetë librave të tefsirit. Jemi munduar t’i sjellim lexuesit tematikën dhe analizën e këtyre kaptinave që ta ketë më të lehtë për të krijuar një kuptim më të qartë për atë që përcjellin këto kaptina dhe që më pas ta ketë më të lehtë që edhe gjatë namazit të jetë më i përkushtuar.

“Ky është vërtet një Kur'an i nderuar.” (Kur'an, Uakija: 77)

Në komentimin e ajetit Ibn Sadi thotë: “Shumë I dobishëm, pasi çdo e mirë dhe dituri përfitohet nga libri i Allahut.” (Tefsir El-Kerim Er-Rahman fi Tefsir Kelam El-Menan, f. 776.)

Kur'ani është shpallur nga Krijuesi i botëve, urtia e tij shihet në përmbajtjen e dispozitave, urdhëresave, ndalesave dhe rrëfimet. Kuptimet e tij janë shumë të gjera, frytdhënëse, ai përmbledh diturinë e të parëve dhe të të fundmëve. Është përkujtues për njerëzit për atë që u bën dobi në jetën e kësaj bote dhe të botës tjetër. Kur ndalemi dhe shohim gjendjen e musli- manëve sot pa dallim në raport me librin e Allahut, si në mësim-leximin, memorizimin, meditimin, të vepruarit, të gjykuarit dhe shërimit me të, do të shohim se ata dhe Kur'ani janë larg njëri-tjetrit, edhe pse për këtë gjendje të hidhur Muhamedi (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të) iu ankua Allahut për umetin e tij.

“Dhe i Dërguari do të thotë: “O Zoti im! Populli im e shpërfilli Kur'anin, si (diçka) të urryer...”  (Kur'an, Furkan: 30)

Ky qe edhe motivi kryesor për botimin e këtij studi- mi modest, “Ajka e kuptimit të dhjetë sureve të fundit të Kur'anit”, duke i ofruar lexuesit komentin e këtyre sureve, të cilat janë nga të parat që mëson çdo musliman në fëmijërinë e tij, mbajnë në vetvete kujtime të veçanta dhe lexohen thuajse në çdo kohë namazi.

Lexuesi në këtë libër do të hasë atë që është thelbësore, e cila ngjall kureshtjen e tij për të ditur më shumë rreth këtyre sureve: emrin, shkakun e zbritjes, kuptimin e ajeteve- që është zemra e studimit dhe ajo që ne duhet të marrim- mësimet dhe mesazhet nga këto kaptina kur'anore.

Punimi në fjalë është një përmbledhje e brendësisë së mbi pesëmbëdhjetë librave të tefsirit. Jemi munduar t’i sjellim lexuesit tematikën dhe analizën e këtyre kaptinave që ta ketë më të lehtë për të krijuar një kuptim më të qartë për atë që përcjellin këto kaptina dhe që më pas ta ketë më të lehtë që edhe gjatë namazit të jetë më i përkushtuar. Allahu është Ai që ka mundësi ta ngjallë tokën pas shiut dhe ka mundësi gjithashtu t’i ngjallë zemrat me Kur'an.

Lus të madhin Allah që ta pranojë këtë vepër, të na bëjë prej atyre të cilët në jetën e kësaj bote thonë të vërtetën dhe e pasojnë atë dhe që ky libër të jetë fanar për çdo lexues e t’ia ndriçojë zemrën, që ta shohë të vërtetën dhe ta pasojë atë.

Lexim të mbarë!

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good