• Shporta e Blerjeve është bosh!

Vepra “Hadithet kryesore të vendimeve Fikhore” është një prej veprave më të rëndësishme të hadithit. Përmban rreth 1600 hadithe që në të vërtetë janë argamente të dijetarëve muslimanë për qëndrimet e tyre në të gjitha pjesët e fikhut. Për këtë autori rahmetullahi alejhi (Allahu e mëshiroftë!) vetë veprën e ka renditur sipas kapitujve të fikhut me qëllim që lexuesit të haditheve të përmendura t’ia lehtësojë kthimin, krahasimin dhe argumentimin me hadithet e njëjta në çështje të ndryshme të kapitujve të njëjtë të fikhut. Vepra dallohet me veçoritë që mungojnë ne shumë vepra të tjera të haditheve.


Për shkak të këtyre veçorive dhe të tjerave, veprën “Hadithet kryesore të vendimeve Fikhore” ia rekomandojmë përzemërsisht secilit musliman dhe secilës muslimane që dëshirojnë qarte me anë të diturisë ta adhurojnë Zotin e tyre, Allahun subhanehu ve teala, duke e pasuar Kuranin dhe Sunetin deri në Ditën e Gjykimit.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good