• Shporta e Blerjeve është bosh!

Neveviu shkroi shumë libra, prej të cilëve “40 hadithet” meriton një vend më vete. Në fakt, numri i haditheve nuk është 40, por 42, mirëpo arabët, kur përmendin numra, përmendin vetëm të plotët dhe thonë, për shembull, 40, edhe pse mund të jetë një apo dy më shumë ose rnë pak.


Çdo nxënës i dijes duhet ti mësojë përmendësh këta dyzet hadithe, këta janë përzgjedhur mes një gjerdani të, gjatë hadithesh dhe përfshijnë shumë kapituj, për ta bërë kësisoj të dallueshëm nga librat e tjerë. Nëse shohim, për shembull, librin “Umdetul ahkam”, do të vërejmë se përfshin vërtet hadithe të përzgjedhur, mirepo të gjithë kanë të bëjnë me sferen e Fik-hut. Kërkojmë ndihmën e Allahut në komentimin e këtyre haditheve, se vetëm Allahu jep sukses, dhe sukses i vërtetë është vetëm ai që vjen drejtpërsëdrejti prej Allahut.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good