• Shporta e Blerjeve është bosh!

Ky është versioni i shkurtuar nga Imam Mundhiriu dhe përmban hadithet prej 571 deri 1155.


Ndër kapitujt që përmbledh ky libër janë edhe: Kapitulli mbi agjërimin, kapitulli për Itikafin, kapitulli i haxhit, kapitulli për kurorëzimin, kapitulli i shkurorëzimit, kapitulli i shitblerjes, kapitulli i trashëgimisë, kapitulli për ngjarjet nga ekspeditat luftarake të të Dërguarit a.s. etj.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good