• Shporta e Blerjeve është bosh!

Synimet e thirrjes selefite:

1. Te kthyerit tek Kurani dhe suneti i sakte profetik , duke i perceptuar ato sipas meny-res se selefeve te nderuar (Allahu qofte i kenaqur prej tyre!). Allahu i Lartesuar thote: "E kush e kundershton te Derguarin pasi t'i jete bere e qarte udhezimi, si dhe ndjek rruge tjeter nga ajo e besimtareve, Ne do t'i ngarkojme atij ate qe ai vete ka zgjedhur dhe do to djegim ate ne Zjarr. Sa perfundim i keq eshte ky!" [En nisa: 115]. 

2. Spastrimi prej Ilojeve te ndryshme te shirkut (politeizmit) qe ka hyre ne jeten e muslimaneve si dhe terheqja e verejtjes nga risite e refuzuara ne Fe. Spastrimi i sunetit prej transmetimeve te dobeta e te shpifura, te cilat kane  hedhur balte mbi kthjelltesine Islame dhe kane penguar zhvillimin e muslimaneve. I Derguari i Allahut thote: "Kjo dije do te mbartet ne cdo brez nga njerezit e drejte te tij. Ata mohojne devijimin e ekstremisteve, degezimin e shfuqizueseve dhe interpretimin e injoranteve." 

3. Edukimi i muslimaneve sipas Fese se tyre te vertete, thirrja e tyre per te vepruar sipas dispozitave te saj dhe per tu mveshur me moralet dhe virtytet e saj, gje e cila u siguron atyre kenaqesine e Allahut te madheruar dhe lumturine e lavdine. Allahu thote: "Perkundrazi, (ai duhet tu thote): Jini edukatore te ditur fetare, sepse ju po u mesoni Librin dhe ju po e studioni ate." [Al Imran: 79].

4. Ringjallja e metodes se sakte akademike Islame nen hijen e Kuranit dhe Sunetit, sipas rruges se muslimaneve te pare (selefeve). Hegqa e ngrirjes fanatike medhhebore e partiake.Allahu i Lartesuar thote: "Dhe mbahuni forte, te gjithe ju se bashku pas Litarit te Allahut dhe mos u ndani mes jush!" [Al Imran: 103]. 5. Parashtrimi i zgjidhjeve Islamike aktuale per problemet dhe katastrofat bashkekohore. 

6. Orevajtja per mundesimin e nje jete Islame shembullore sipas mesimeve profetike, ngritjen e nje shoqerie me edukate fetare dhe zbatimin e Ligjit te Allahut ne Toke, duke u nisur nga motoja "Spastrim dhe edukim", e bazuar ne Fjalen e Allahut: "...t'u mesoje atyre Librin dhe dijen e plote mbi Fene e Allahut, si dhe t'i pastroje ata." [El Bekare: 129]. Si dhe duke zbatuar rregullin ne sheriat: "Kush e shpejton dicka para kohes se saj, ai denohet me humbjen e saj!" 


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good