• Shporta e Blerjeve është bosh!

Falenderimi i takon All-llahut kurse lutjet dhe selamet i dërgojmë të dërguarit tonë Muhamedit, familjes së tij dhe shokëve të tij në përgjithësi….pastaj:

Vërtet  të marrurit e dijes dhe ofrimi i saj tek njerëzit është një prej gjërave më të rëndësishme, veçanërisht ajo që ka të bëjë me afrimin e të kuptuarit të fjalës së Allahut dhe të Dërguarit të Tij (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) për mbarë muslimanët.

Nëse do të ishte të ofruarit e dijes - që është shkruar në të shumë- me rëndësi për banorët e kësaj kohe, vërtetë dija për të cilën nuk është shkruar përveçëse shumë rrallë është më me rëndësi dhe me nevojë më të madhe, prej këtu ka ardhur ky mesazh i vogël në madhësinë e tij dhe me rëndësi në përmbledhjen e tij-: "Arti i meditimit në Kur’anin Fisnik" i hoxhës së ndëruar Isam bin Salih bin Muhamed EI-Uvejjid- anëtar i fakultetit në Universitetin Islamik të imam Muhamed bin Su’uudit në Rijad, po ashtu anëtar themelues i shoqatës botërore për meditimin e Kur’anit-, të cilen e shkroi për mbarë besimtarët musliman të cilët u binden se vërtetë të menduorit (analizuarit) është prej qëllimeve më të mëdha të zbritjes së Kur'anit Fisnik, dhe se kjo është rruga më e shkurtër për përmisimin e zemrës, pastrimin e shpirtit dhe të kënaqurit me fjalën e Allahut të Lartmadhërishëm.

Ne jemi në qendrën e meditimit, që të kemi kënaqësinë për shpërndarjen e këtij mesazhi, sepse shpërndarja -në qendrën për meditim - është një prej metodave më me rëndësi që ka për qëllim ngjalljen e këtij kuptimi sheriatik madhështor “Meditimi i Kuranit” mes muslimanëve dhe jomuslimanëve.

Ne me të vërtetë e shohim për obligim t’a falenderojmë vëllaun tonë të nderuar Isamin për iniciativën e tij për shkruarjen e këtij libri (mesazhi) e që na lejoji ta shpërndajmë atë, ia bëftë llahu këtë vepër në peshoren e veprave të mira dhe pasuri për të në jetën e tij e edhe pas vdekjes së tij.

E shkroi: Dr. Umer Bin Abdullah El-Mukbil

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good