• Shporta e Blerjeve është bosh!

PËRFITIMET SHËNDETËSORE


Duke e përshkruar këtë, Allahu thotë në librin e Tij me urtësi: 

Dhe (përkujtoju njerëzve) atë ditë, kur në secilin popull do të sjellim dëshmitar kundër tyre, e ty të sjellim dëshmitarë kundër atyre. Ne ty ta shpallëm librin sqarim për çdo send, udhëzim e mëshirë dhe myzhde për muslimanët. " (An-Nahl, 89) 

Kështu, Kurani është sqarim për çdo send, udhëzim e mëshirë për të gjitha gjërat, shërim dhe shpëtim; në të ndodhen edhe lajmet e mira rreth fitores së këtij besimit, lajmet e gëzuara rreth Xhenetit, të cilat e kanë mahnitur shkencën, dhe kjo mahnitje i shtyu shumë prej tyre të merren me atë, ashtu siç tha Profeti a.s. në hadithin që e përmendëm në fillim të kësaj serie të 15 librave. 

Prandaj, shumë prej tyre i janë drejtuar Kur'anit si burim zbulimesh. Ekspertët e insekteve e kanë të njohur se bardhësia në shirit grade - glaukom16, është shkaktuar nga presioni në rritje në sy si rrjedhojë e ndryshimeve emocionale të shkaktuara nga emocionet e mendore, për shkak të pikëllimit të madh, dhe kjo po ndodh përsëri si produkt i presionit të gjakut. Në lidhje me këtë kemi gjetur në Kur'an një dëshmi duke e lexuar rrëfimin për historinë e Jakupit a.s. dhe të birit të tij, Jusufit a.s, në Suren Jusuf, në të cilën thuhet:


Dhe, ua ktheu shpinën e tha: "O dëshpërim i im për Jusufin, dhe nga pikëllimi iu zbardhën të dy sytë, po i përmbajtur (nga pikëllimi). ". (Jusuf, 84) 


Kuptimi i kësaj është se kur Jakubi a.s, mësoi për humbjen e të birit, u sëmurë, u trishtua, u pikëllua dhe duke qarë intensivisht, në mënyrë që ajo ishte shkak që për këtë ti mblidhej bardhësia në sy dhe të verbohej. 


Studimit të këtij ajeti i është përkushtuar një mjek egjiptian duke na zbuluar se uji i lëngët nga e cila është trajtuar lëngu i bardhë posedon përbërje të njëjtë kimike si djersa njerëzore, ose djersa nga trupi. Kjo ide ka lindur në bazë të rrëfimit rreth Jusufit a.s. Pikëllimi i madh e trishtoi babain e tij Jakubin a.s., dhe kështu nga pikëllimi për djalin e humbur sytë e tij u verbëruan duke qarë. Kur Jusufi erdhi në një pozitë të lartë dhe kur u takua me vëllezërit e tij, ai u tha atyre për të marrë këmishën e tij dhe e vuri në fytyrën e babait të tij, kështu shikimi i tij do ti kthehet. Ata vepruan kështu, dhe pamja e Jakubit a.s. u kthye. Kjo është theksuar në Suren Jusuf, në të cilën thuhet: 


84. Dhe, ua ktheu shpinën e tha: "O dëshpërim i im për Jusufin, dhe nga pikëllimi iu zbardhën të dy sytë, po i përmbajtur (nga pikëllimi).

85. Ata thanë: "Për All-llahun ti vazhdimisht e përkujton Jusufin derisa do të sëmuresh rëndë, e të shkatërrohesh".

86. Ai (Jakubi) tha: "Unë hidhërimin tim dhe pikëllimin tim ia parashtroj All-llahut, e unë di për All-llahun atë që ju nuk e dini".

87. (Jakubi u tha të bijve të vet) "O bijtë e mi, shkoni dhe hulumtoni (në Egjipt) për Jusufin dhe vëllain e tij, e mos e humbni shpresën nga mëshira e All-llahut, pse vetëm populli jobesimtar e humb shpresën në All-llahun".

88. (shkuan) E kur hynë tek ai i thanë: "O ti zotëri, neve dhe familjen tonë na ka goditur skamje e vështirë, e kemi ardhur me një mall të vjetër, e ti pra na mbush masën (barrën) dhe na dhuro, All-llahu i shpërblen ata që dhurojnë".

89. Ai (Jusufi) tha: "A e dini çka keni bërë me Jusufin dhe vëllain e tij kur ishit injorantë?"

90. Ata thanë: "A ti je vetë Jusufi?" Ai tha: "Unë jam Jusufi, e ky është vëllai im, All-llahu na dhuroi shpëtimin, pse ai që ruhet dhe bën durim, s'ka dyshim All-llahu nuk humb shpërblimin e punëmirëve".

91. Ata thanë: "Pasha All-llahun, është e vërtetë se All-llahu të ka lartësuar mbi ne, kurse ne vërtet ishim fajtorë!"

92. Ai tha: "Sot nuk ka qortim kundër jush, All-llahu ju faltë juve; Ai është më mëshirues i mëshiruesve!

93. Ju shkoni me këtë këmishën time, dhe hidhnia atë babait tim në fytyrë, e atij do t'i kthehet të pamurit, e pastaj ejani tek unë me tërë familjen time".

94. (u nisën) Dhe posa u ndanë devet (prej qytetit), i ati i tyre tha: "Unë po e ndiej erën e Jusufit, mos më konsideroni të matufosur." (këtë ia tha familjes së vet në Palestinë).

95. Ata (që ishin prezent) thanë: "Për All-llahun, ti vërtet qëmoti je në humbje".

96. E kur erdhi myzhdexhiu, ia vuri atë (këmishën) mbi fytyrën e tij, atij iu kthye të pamurit dhe tha: "A nuk ju thashë se unë di nga All-llahu çka ju nuk dini?". "(Jusuf, 84-96) 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good