• Shporta e Blerjeve është bosh!

Falenderoj Allahun qe me mundesoi pershtatjen ne gjuhen shqipe te ketij materiali te marre nga kasetat e shejh Muhamed iben Muhamed el-Muhtar esh-Shinkitit, ne te cilat Jane shpjeguar te drejtat dhe detyrimet ne familje. Fillimisht ai ka trajtuar te drejtat e bashkeshortit e pasta] te bashkeshortes, te drejtat e perbashketa, te drejtat e farefisit, ato te femijeve dhe ka perfunduar me trajtimin e te drejtave qe vijne nga kushtet qe vene palet gjate aktit te marteses. Keto ligjerata shejhu i ka mbajtur ne Xhamine e Profetit Muhamed (lavderimi dhe paqja e Allahut qofte mbi te) ne Medine. Duke Qene se keto mesime kane qene ne kaseta dhe sic dihet gjuha e folur ndryshon disi nga ajo e shkruar, jam perpjekur qe t'i permbahem kontekstit duke bere ndonje ndryshim te vogel, qe nuk e tenon domethenien e temes se trajtuar. Per ta bere me te lehte dhe me te kuptueshem trajtimin qe ka bere shejhu, kam vendosur disa nentema, te cilat mendoj se pershtaten me temen. Aty ku e kam pare te nevojshme kam bere sqarime me shenime. Gjithashtu, duke i vleresuar si te rendesishme, ne material Jane perfshire edhe pyetje-pergjigjet e dhena nga dijetari ne fund te cdo teme. Lus Allahun (subhanehu ye teala) qe kjo pune modeste te jete bere sinqerisht per hir te Tij dhe te jete e dobishme per besimtaret! Perkthyesi 


Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good